I. Administrator danych osobowych

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: PUH MAJ J.MAJ ul. Opatowska 10, 28-200 StaszówNIP: 866-152-62-81, REGON 292615287 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem  możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów lub drogą e-mailową info@aptekazdrowie-24.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48 15 864 2825
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO”).

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

 1.  Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym w następującym celu:

 a) dane osobowe przekazywane w związku z umową sprzedaży na podstawie recepty   – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania recept, tj. przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:  

1) nastąpiła refundacja − w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne;            

2) zostały realizowane − w przypadku recept innych niż określone w pkt. 1);

 b) dane osobowe przekazywane mailowo czy też  telefonicznie  - w celu skontaktowania się z Państwem,  udzielenia wyjaśnień, odpowiedzi na pytania  - przez okres kontaktowania się z Państwem.

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w wyżej wskazanych celach w pkt. 1 lit. a) powyżej jest art. 6. ust. 1. lit. c), art. 9. ust. 2. lit. h) i lit. i) RODO, tj. realizacji recept, realizacji umów sprzedaży zawartych z klientami apteki ogólnodostępnej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w wyżej wskazanych celach w pkt. 1 lit. b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z Państwem  i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z Państwem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami, co oznacza, że nie jest wymagane udzielenie przez Państwa odrębnej zgody.
 3. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji zadań apteki ogólnodostępnej (m.in. art. 96. ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo farmaceutyczne). Konsekwencją nie podania przez Państwa danych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej.
 4. Państwa dane przekazywane będą jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

a) Narodowy Fundusz Zdrowia -  na podstawie art. 43. ust. 1. pkt. 2) i pkt. 3) ustawy z dnia 11.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

b) organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – na podstawie  art. 119 ust. 3. ustawy z dnia 06.09.2001 r. prawo farmaceutyczne.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

III. Państwa uprawnienia

 1.  W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bądź też wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 2.  Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 3.  Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

3.1.   kontakt pisemny: ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów,

3.2.   kontakt e-mailowy: info@aptekazdrowie-24.pl  

3.3.   kontakt telefoniczny pod numerem: +48 15 864 2825.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 2. Państwa dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów RODO.